กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตข้อมูล ทั้งข้อมูลผลการตรวจวัดสภาพอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ ดาวเทียม การตรวจวัดทางแผ่นดินไหว การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง รวมถึงข้อมูลผลผลิตอื่น ๆ ที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่สาธารณชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ภาคธุรกิจ

เพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวังภัยจากสภาพอากาศร้าย และด้วยสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรฐาน

คู่มือการใช้งานเบื่องต้น:https://bit.ly/3zy2cXR