พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: คลื่นทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).