C1.2.3.1 ข้อมูลผลการตรวจ Volume Scan

ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ทั่วประเทศ 26 สถานี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางผ่องศรี ยอดขัน
* อีเมลผู้ติดต่อ radarnet.tmd@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล นาที
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 15
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ประเทศไทย, ตามระยะควบคุมรัศมี 240 กม/พื้นที่
* แหล่งที่มา สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO)
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สถานีอุตุนิยมวิทยา
URL www2.radargis.tmd.go.th , https://weather.tmd.go.th/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2535
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 13 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565