การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและฝนรายปีและรายเดือนของประเทศไทยเป็นรายสถานี

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและฝนรายปีและรายเดือนของประเทศไทยเป็นรายสถานี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายมงคล โปร่งสูงเนิน
* อีเมลผู้ติดต่อ climatology@tmd.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อมูลตรวจวัดสถานีอุตุนิยมวิทยา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://climate.tmd.go.th/content/category/11
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 ตุลาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 19 ตุลาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 20 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 ตุลาคม 2565