กองสื่อสาร

กองสื่อสาร ทำหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ดําเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อดําเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการให้คําปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดําเนินการ และจัดทําคู่มือในการติดตั้ง บํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร